Joods & christelijk platform
voor reflectie 
op de actualiteit

Genocide

drs. Henk Ronner

 

Israël beschuldigt Hamas van genocide op 7 oktober 2023. Nu wordt Israël door de Palestijnen van genocide beschuldigd. Dat laatste is verre van nieuw. Al minstens 20 jaar, vanaf de millenniumwisseling, wordt Israël hiervan door de Palestijnen beschuldigd.
Waarom spreekt Israël de waarheid, en liegen de Palestijnen?
Om hier nader op in te gaan hanteren we de gangbare definities van genocide en de daarop gebaseerde definitie van volkerenmoord.

De Verenigde Naties namen (naar aanleiding van de Holocaust!) in 1948 tijdens de Algemene Vergadering te Parijs het Verdrag inzake de voorkoming en de bestraffing van genocide  aan. Daarin bevestigden de verdrag sluitende partijen dat genocide een internationaal misdrijf is, en verbonden zij zich om dit misdrijf te verhinderen en te bestraffen. Deze conventie definieert in artikel 2 genocide als:

één van de volgende handelingen, gepleegd met de bedoeling om een nationale, etnische, godsdienstige groep, dan wel een groep, behorende tot een bepaald ras, geheel of gedeeltelijk als zodanig te vernietigen door 'het doden van leden van de groep; het toebrengen van ernstig lichamelijk of geestelijk letsel aan leden van de groep; het opzettelijk aan de groep opleggen van levensvoorwaarden die gericht zijn op haar gehele of gedeeltelijke lichamelijke vernietiging; het nemen van maatregelen, bedoeld om geboorten binnen de groep te voorkomen, en het gewelddadig overbrengen van kinderen van de groep naar een andere groep. 

Een gangbare definitie van een massamoord is:

1.000 of meer burgers binnen één land die opzettelijk zijn gedood door strijdkrachten in hetzelfde land (of regering of niet-statelijke), over een periode van één jaar of minder, vanwege hun lidmaatschap van een bepaalde groep. 

Vrijwel alle gevallen van genocide omvatten massamoorden die aan deze definitie voldoen. Gemiddeld vindt er elk jaar in één of twee landen een nieuwe massamoord plaats. Maar de relatieve zeldzaamheid maakt de brutaliteit niet minder verwoestend voor de slachtoffers.
Genocide en aanverwante misdaden tegen de menselijkheid zijn verwoestend qua omvang en reikwijdte. Ze verwekken blijvende littekens voor overlevenden en hun families, en blijvend trauma in samenlevingen. Bovendien strekken de economische, de politieke en sociale gevolgen van dergelijke misdaden zich vaak uit tot ver buiten het grondgebied waarop ze plaatsvinden of waren gepleegd.

Genocide is door onafhankelijke onderzoekers als volgt in kaart gebracht. Top 30 landen naar geschat risico op nieuwe massamoorden, 2023-2024:

Het moge duidelijk zijn de beschuldigingen van de Palestijnen in elk geval  tot op heden geen stand houden. Israël heeft zich in elk geval totdat de Gaza oorlog begon nooit aan genocide schuldig gemaakt, dit in tegenstelling tot haar aanklagers. Maar niet alleen dat, volgens de gangbare definities is er tot op heden ook geen sprake van genocide die door Israel gepleegd zou zijn.
Daarentegen voldoen de diep verachtelijke moorden, de weerzinwekkende verminkingen en verkrachtingen van jonge kinderen(!!!), vrouwen, mannen door Hamas volledig aan de gehanteerde definities van genocide en volkerenmoord.

 

Deel dit bericht:

cross